Do końca 2018 r. posiadając tytuł wykonawczy przeciwko spółce osobowej, takiej jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa czy też spółka komandytowo – akcyjna, wierzyciel w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania tejże spółki całym swoim majątkiem.

Powszechną praktyką było ustalenie przez wierzyciela kto był wspólnikiem spółki osobowej w momencie powstania zobowiązania na rzecz wierzyciela oraz wszystkich kolejnych wspólników tejże spółki. Ustaleń tychże dokonuje się poprzez analizę pełnego wypisu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd, który wydał tytuł wykonawczy przeciwko spółce, nadawał klauzulę wykonalności przeciwko poprzednim i aktualnym wspólnikom spółki osobowej. Dzięki temu wierzyciel uzyskiwał stosunkowo szeroki krąg osób, z których majątku mógł prowadzić egzekucję w celu zaspokojenia swojej wierzytelności.

W dniu 5 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmianie uległ również art. 778¹1kpc. Mianowicie przepis ten został powiększony o zdanie drugie o treści „nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem”. Wprowadzenie w życie tegoż przepisu znacznie ogranicza możliwości egzekucyjne wierzycieli. W chwili obecnej nie można nadać klauzuli wykonalności przeciwko osobie, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem. Z szerokiego kręgu osób, przeciwko którym można było nadać klauzulę wykonalności i z majątku, i przeciwko którym można było prowadzić postępowanie egzekucyjne, zostali wyłączeni byli wspólnicy spółki cywilnej. Przepis w sposób precyzyjny określa moment, w którym należy ustalić krąg osób odpowiedzialnych wobec wierzyciela. Jest to chwila wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, czyli dzień wytoczenia powództwa przeciwko spółce.

Analizując zatem konkretną sytuację, należy cofnąć się znacznie w czasie, aż do dnia wytoczenia powództwa przeciwko spółce i na ten właśnie dzień ustalić osoby, wobec których wystąpimy do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Zatem zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, nie możemy wnioskować o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobom, który były wspólnikami spółek osobowych od momentu powstania zobowiązania na rzecz wierzyciela do momentu wytoczenia powództwa przeciwko spółce.