W aktualnej rzeczywistości podstawowym środkiem lokomocji jest samochód. Z uwagi na coraz większą liczbę poruszających się po drogach aut mamy do czynienia ze zwiększającą się liczbą wypadków i kolizji drogowych.

Nieuniknione są sytuacje, w których możemy być osobą poszkodowaną wskutek takiego zdarzenia. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Za co należą się nam pieniądze?

Jeśli uczestniczymy w kolizji lub wypadku drogowym warto w pierwszej kolejności zatroszczyć się o to, żeby na miejsce zdarzenia została wezwana Policja. Funkcjonariusze Policji sporządzą notatkę ze zdarzenia oraz zabezpieczą materiał dowodowy. Warto jest również wezwać karetkę pogotowania lub skorzystać z konsultacji lekarskiej bezpośrednio po zdarzeniu. Nawet, jeśli na miejscu zdarzenia nie odczuwamy żadnych dolegliwości, to mogą one pojawić się w kilka godzin po zdarzeniu, kiedy to opadną pierwsze emocje.

Będąc osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym możemy starać się o wypłatę następujących świadczeń:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
  • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
  • renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
  • kapitalizacji renty – jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
  • renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
  • zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

Natomiast w sytuacji, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

  • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
  • odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
  • rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo.

Jak widzimy szereg roszczeń, których możemy dochodzić od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela jest bardzo szeroki.